Znak CE i dyrektywy EU

CE – znak dotyczący bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników urządzeń oraz wpływu na środowisko, wprowadzony został przez dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Umieszczenie znaku na produkcie gwarantuje, że produkt został wykonany i sprawdzony zgodnie z wymogami odnośnych przepisów.
Oznacza to, że produkt jest bezpieczny i może być sprzedawany na rynku krajów Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność za produkt, ponosi producent, a także jego dystrybutor lub sprzedawca.
Znak CE nie świadczy o jakości produktu.
Zagadnienie bezpieczeństwa produktu regulują dyrektywy Parlamentu Europejskiego:

Dyrektywa - MD - maszynowa nr 2006/42/WE - dotycząca kompletnych urządzeń.

Dyrektywa - EMC - o kompatybilności elektromagnetycznej nr 2004/108/WE - dotycząca urządzeń które mogą generować zakłócenia elektromagnetyczne i być na nie podatne.
Nie dotyczy urządzeń, które mogą generować zakłócenia w stanach nieustalonych.

Dyrektywa - LVD - niskonapięciowa nr 2006/95/WE - opisująca wymagania dotyczące sprzętu elektrycznego pracującego w zakresach napięć:

  • przemiennego od 50 do 1000 V
  • stałego od 75 do 1500 V

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. - w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy.

Produkt wykonany zgodnie z wymogami w/w dyrektyw powinien:

  • być oznakowany znakiem zgodności CE 
  • posiadać deklarację zgodności WE

 

drukuj